Scroll to top

Polityka prywatności recaplastpoland.pl

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, adres e-mail, imię, nazwisko i dane dotyczące użytkownika.

Inne gromadzone Dane Osobowe mogą zostać wskazane w innych punktach niniejszej polityki prywatności lub w tekstach informacyjnych wyświetlanych wraz z samym gromadzeniem Danych. Dane Osobowe mogą zostać wprowadzone przez Użytkownika dobrowolnie lub zbierane automatycznie w trakcie korzystania z Aplikacji.

Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług podmiotów trzecich, z których korzysta ta Aplikacja, o ile nie określono inaczej, ma na celu identyfikację Użytkownika i zapisanie odpowiednich preferencji dla celów ściśle związanych ze świadczeniem żądanej przez Użytkownika usługi. Niepodanie przez Użytkownika niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę Aplikację.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zbieranych danych

Metody leczenia
Właściciel przetwarza Dane Osobowe Użytkowników, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach kategorie osób zaangażowanych w organizację witryny (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, hosting dostawcy, firmy informatyczne, agencje komunikacji) również, w razie potrzeby, wyznaczeni przez Administratora Danych jako Podmioty Przetwarzające Dane. Aktualną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.
Miejsce: Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Właścicielem.
Czasy: Dane przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji usługi zleconej przez Użytkownika lub wymaganej przez cele opisane w niniejszym dokumencie, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zażądać przerwania Przetwarzania lub usunięcia Danych.

CEL PRZETWARZANIA ZBIERANYCH DANYCH
Dane Użytkownika zbierane są w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: prowadzenia statystyk, kontaktowania się z Użytkownikiem oraz zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail. Rodzaje danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu są wskazane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

SKONTAKTUJ SIĘ Z UŻYTKOWNIKIEM
Formularz kontaktowy (ta aplikacja)
Wypełniając formularz kontaktowy swoimi Danymi, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu odpowiedzi na prośby o informacje, wycenę lub jakikolwiek inny charakter wskazany w nagłówku formularza. Gromadzone dane osobowe: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, informacje dotyczące preferencji użytkownika.

ZARZĄDZANIE ADRESAMI I WYSYŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL
Usługi te umożliwiają zarządzanie bazą kontaktów e-mailowych, telefonicznych lub każdego innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem. Usługi te mogą umożliwiać także zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, jak np. informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.

Google Analytics (Google)
Google Analytics to usługa analityki internetowej świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej Aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam swojej sieci reklamowej.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Zrezygnuj

WIĘCEJ INFORMACJI O ZABIEGU

Obrona w sądzie
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Właściciela w celu obrony przed sądem lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego ustalenia, przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z tych samych lub powiązanych usług. Użytkownik oświadcza, że ​​ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na żądanie organów władzy publicznej.

Konkretne informacje
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemu i konserwacji
Na potrzeby związane z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi stron trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w dowolnym momencie od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Realizacja praw przez Użytkowników
Podmioty, których dotyczą Dane Osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać od Administratora potwierdzenie ich istnienia lub ich braku, poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich prawidłowość lub zażądać ich integracji, usunięcia, aktualizacji sprostowania, przekształcenia do postaci anonimowej lub zablokowania Danych Osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do wniesienia w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądania należy kierować do Administratora Danych.
Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je jakiekolwiek usługi stron trzecich, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez udostępnienie ich Użytkownikom na tej stronie. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, biorąc za odniesienie datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole. W przypadku braku akceptacji zmian dokonanych w niniejszej polityce prywatności, Użytkownik ma obowiązek zaprzestać korzystania z Aplikacji i może zwrócić się do Administratora Danych o usunięcie jego Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie nadal miała zastosowanie do Danych Osobowych zebranych do tego momentu.

Informacje o niniejszej polityce prywatności
Za niniejszą politykę prywatności odpowiada Administrator Danych.

DEFINICJE I ODNIESIENIA PRAWNE

Dane osobowe (lub dane)
Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania choćby pośrednio, poprzez odniesienie do innych informacji, w tym także osobisty numer identyfikacyjny.

Dane dotyczące użytkowania
Są to dane osobowe zbierane automatycznie przez Aplikację (lub aplikacje firm trzecich, z których korzysta), obejmujące: adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzysta Użytkownik łączący się z Aplikacją, adresy w URI (Uniform Resource Identifier) zapis, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślnie, błąd itp.). ) kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły dotyczące trasy podróży w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienie do kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik
Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z zainteresowaną stroną lub być przez nią upoważniona i której Dane Osobowe są przetwarzane.

Zainteresowany
Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą Dane Osobowe.
Administrator danych (lub menedżer)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja wyznaczona przez Administratora Danych do przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub administrator danych)
Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i qjakikolwiek inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, która jest odpowiedzialna, nawet wspólnie z innym właścicielem, za decyzje dotyczące celów, sposobów przetwarzania danych osobowych i stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku z działaniem i korzystaniem z tej Aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja
Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pośrednictwem którego gromadzone są Dane Osobowe Użytkowników.

Pliki cookie
Niewielka porcja danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika.

NASZA POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie opisuje, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane w tej witrynie oraz w jaki sposób można włączyć lub wyłączyć pliki cookie.
Pliki cookie to małe fragmenty danych generowane przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Są one przechowywane i wykorzystywane w celu poprawy komfortu korzystania z witryny, umożliwienia przechowywania informacji pomiędzy stronami, a także analizy sposobu, w jaki korzystasz z witryny.
Cookies są bezpieczne, nie rejestrują żadnych danych osobowych o użytkowniku, a przechowywane w nich informacje mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i służą głównie dostosowaniu funkcjonowania stron internetowych. witrynę do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania.
Poniżej możesz dowiedzieć się więcej o różnych sposobach, w jakie wykorzystujemy pliki cookie. Jeśli chcesz, możesz uniemożliwić zapisywanie niektórych lub wszystkich plików cookie.

STRONA KORZYSTA WYŁĄCZNIE TECHNICZNYCH PLIKÓW COOKIES

Są to pliki cookie nawigacyjne lub sesyjne, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie ze strony internetowej (umożliwiając na przykład dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie dostępu do zastrzeżonych obszarów), pliki cookie analityczne, podobne do technicznych plików cookie, gdy są używane bezpośrednio przez zarządzającego witryną do zbierania informacji o liczbie użytkowników i sposobie, w jaki odwiedzają oni witrynę. Adresy IP zostały wcześniej zanonimizowane w danych zebranych przez wspomniany plik cookie.

Rezygnacja z plików cookie

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące używania plików cookies, możesz zainterweniować i zapobiec ich zapisywaniu, na przykład zmieniając konfigurację przeglądarki tak, aby blokowała określone typy. Szczegółowe informacje na temat niezbędnej procedury można znaleźć w pomocy przeglądarki:
• Internet Explorer,
• Firefox,
• Chrome,
• Safari,
• Opera
• Zablokuj Google Analytics

TWÓJ AKTUALNY STAN – ZMIEŃ PREFERENCJE PLIKÓW COOKIES:

Możesz sprawdzić swój aktualny status preferencji dla tej aplikacji, zapoznać się z listą plików cookie używanych przez tę aplikację lub Zmodyfikować swoją zgodę

Odniesienia prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: Niniejsza polityka prywatności została sporządzona zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 10 dyrektywy nr. 95/46/WE oraz postanowienia Dyrektywy 2002/58/WE zaktualizowanej Dyrektywą 2009/136/WE w sprawie plików Cookies oraz na podstawie art. 13-14 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679. Zgodnie ze wskazanymi przepisami przetwarzanie to będzie odbywać się w oparciu o zasady prawidłowości, zgodności z prawem, przejrzystości oraz ochrony Twojej prywatności i Twoich praw. O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji.

Ostatnia modyfikacja: 5 marca 2024