Scroll to top

Nasze wartości

Reca Plast Srl zdaje sobie sprawę, że autorytet firmy to nie tylko kompetencje współpracowników i wysoka jakość obsługi klientów, ale także dbałość o potrzeby całej społeczności. Zasady, które od zawsze inspirowały pracę tej firmy, zebrane są w zbiór zasad etycznych postępowania w przekonaniu, że rzetelność buduje się codziennie poprzez poszanowanie zasad i docenienie ludzi.

Reca Plast Poland zdaje sobie sprawę, że autorytet firmy to nie tylko kompetencje współpracowników i wysoka jakość obsługi klientów, ale także dbałość o potrzeby całej społeczności. Zasady, które od zawsze inspirowały pracę tej firmy, zebrane są w zbiór zasad etycznych postępowania w przekonaniu, że rzetelność buduje się codziennie poprzez poszanowanie zasad i docenienie ludzi.

Ten zestaw zasad etycznych stanowi zatem wyróżniający element identyfikujący rynek i strony trzecie, których wiedza i doświadczenie są wymagane od wszystkich, którzy pracują w Firmie lub osób z nią współpracujących, stanowią fundament naszej działalności i pierwszy krok w kierunku realizacji naszej wizji .

Celem firmy Reca Plast Poland jest zatem dążenie do doskonałości na rynku, na którym działa, poprzez zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i bezpieczeństwa zaangażowanych ludzi poprzez konsekwentne zachowanie oparte na szacunku, gwarancji satysfakcji i zapewnieniu wartości dodanej Pracownikom, Klientom i Społeczności.

Postępowanie wobec Klientów, na wszystkich poziomach firmy, opiera się na zasadach legalności, poprawności, braku dyskryminacji, poufności, staranności i lojalności.

Reca Plast Poland

Poprawność i uczciwość moralna są niezawodną powinnością wszystkich Klientów.

Reca Plast Poland unika i odrzuca wszelką dyskryminację ze względu na wiek, płeć, rasę, orientację seksualną, stan zdrowia, poglądy polityczne i związkowe, religię, kulturę i narodowość.

Reca Plast Poland jednocześnie promuje integrację, promowanie dialogu międzykulturowego, ochronę praw mniejszości i osób wrażliwych.

Klienci są zobowiązani do niewykorzystywania informacji poufnych uzyskanych w wyniku ich pracy do celów niezwiązanych z wykonywaniem tej działalności, a w każdym przypadku do działania zgodnie ze zobowiązaniem do zachowania poufności przyjętym przez Reca Plast Poland.

W szczególności Klienci są zobowiązani do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do dokumentów odpowiednich do ujawnienia know-how, informacji transportowych, informacji handlowych i operacji korporacyjnych. ​​​​

Ocena i selekcja personelu odbywa się zgodnie z zasadami uczciwości i przejrzystości, z poszanowaniem równych szans w celu połączenia potrzeb Reca Plast Poland z profilami zawodowymi, ambicjami i oczekiwaniami kandydatów.

Reca Plast Poland zobowiązuje się do podjęcia dostępnych środków w celu uniknięcia wszelkich form faworyzowania w procesie selekcji personelu przy użyciu obiektywnych i merytorycznych kryteriów, z poszanowaniem godności kandydatów.

Zatrudniony personel otrzymuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacje o prawach i obowiązkach stron.

W relacjach między pracownikami obowiązuje lojalność, poprawność i wzajemny szacunek, zgodnie z wartościami współżycia społecznego.

Firma jest zaangażowana w oferowanie swoim pracownikom zdrowego, bezpiecznego i pełnego szacunku środowiska pracy dla zapewnienia godności pracownikom.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zapewniamy zarówno poprzez rygorystyczne wdrażanie przepisów przewidzianych w obowiązującym prawie, jak i aktywne promowanie kultury bezpieczeństwa poprzez ogólne programy szkoleniowe. Szkolenie personelu jest centralnym elementem przyjętego systemu zarządzania.

Reca Plast Poland chroni zdrowie swoich pracowników, zapewniając również przestrzeganie przepisów dotyczących higieny i profilaktyki zdrowotnej.

Prosimy o potraktowanie tego listu jako podziękowania, zaangażowania i gwarancji dla naszych współpracowników.

Dziękujemy za uwagę.

Prosimy o potraktowanie tego listu jako podziękowania, zaangażowania i gwarancji dla naszych współpracowników. Dziękujemy za uwagę.